SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

Gruba Kaśka i Chude Wojtki decydują o zasileniu miasta w wodę pitną. Te sympatycznie brzmiące imiona nadali pracownicy warszawskich filtrów urządzeniom technicznym. Gruba Kaśka to obiekt widoczny w nurcie rzeki – największe w Europie ujęcie wody spod jej dna. Chude Wojtki to czuwające zawsze w jej pobliżu spulchniacze hydrauliczne dbające, aby dno Wisły dobrze spełniało rolę naturalnego filtra.

Zdjęcie wykonane w momencie przepływu jednej z kulminacyjnych fal powodziowych. Woda do osadnika Czerniakowskiego - ogromnego zbiornika magazynującego wodę dla miasta - pobierana jest spod dna Wisły systemem drenów zapewniających wysoką jakość wody bez względu na jakość wody w rzece.

Stąd jest tłoczona pod górę na wysoczyznę do Stacji Filtrów w centrum miasta, gdzie pracują urządzenia uzdatniające ją i wysyłające do sieci przewodów zaopatrujących w wodę blisko połowę Warszawy.

Stacja Filtrów zbudowana w 1886 roku według projektu Lindleya, zapewniająca wodę dla dużej części lewobrzeżnej Warszawy to wyróżniająca się przestrzeń w lotniczym krajobrazie miasta. Sprawnie zarządzana funkcjonuje bezawaryjnie od 120 lat.

Stacja Filtrów z bliska wkomponowuje się w panoramę miasta. Pod zielonymi trawnikami znajduje się 36 historycznych, ale cały czas sprawnych, komór z piaskowo-węglowymi filtrami powolnymi. Filtry powolne, wybudowane przed ponad wiekiem, zostały zgłoszone na listę skarbów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki starannemu wykonaniu i ciągłej dbałości zarządu filtrów wyglądają nadal jak nowe i są w pełni wydajne. Na zdjęciu poniżej niezwykłe wnętrze podziemnych basenów.

Oczyszczalnia Czajka – na zdjęciu jeden z ostatnich etapów obiegu wody przez miasto przed jej ponownym zwróceniem Wiśle - biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych przy udziale drobnoustrojów.

Dzięki funduszom europejskim oczyszczalnia ulegnie w najbliższych latach wielkiej przebudowie i unowocześnieniu. Połączona z lewobrzeżną częścią miasta położonymi na dnie Wisły kolektorami zbierać i oczyszczać będzie ponad 80% ścieków Warszawy. W 2010 roku Warszawa będzie w stanie oczyszczać całość ścieków wyprodukowanych przez miasto.

Reaktor biologiczny nowoczesnej, zamkniętej oczyszczalni Południe.

Oczyszczalnie ścieków, według projektu autora, mogą stać się również nowoczesnymi placówkami dydaktycznymi. W powstałych poza obrębem zakładu wydzielonych pracowniach uczniowie na lekcjach chemii i biologii mogliby sami pobierać próbki wody z poszczególnych faz oczyszczania wody, poznawać mechanizmy naturalnego mikrobiologicznego oczyszczania wspartego technologiami chemicznymi. Takie lekcje nie tylko w atrakcyjny sposób poszerzają i utrwalają wiedzę, ale jednocześnie kształtują postawy proekologiczne pozwalające zrozumieć i docenić znaczenie jakości wody i środowiska naturalnego.


 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031