SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

Pole elekcyjne na Kamionie to miejsce szczególnych wydarzeń historycznych: pierwszej wolnej elekcji w dziejach Polski i miejsce uchwalenia rewolucyjnych w skali europejskiej aktów prawnych: pierwszej Ustawy Zasadniczej Rzeczypospolitej Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Artykułów Henrykowskich - pierwszej konstytucji ze stycznia 1573 roku nakazującej przestrzeganie wolności sumienia i wyznania, co było ustawą niezwykłą w ówczesnej Europie pogrążonej w walkach religijnych.

Wieś Wielka Wola została wyznaczona jako miejsce kolejnych elekcji królów Rzeczypospolitej na sejmie konwokacyjnym 1587 r. Z łącznej liczby 12 elekcji królów aż 10 odbyło się na polach Wielkiej Woli. Tu miała miejsce również ostatnia elekcja króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r.

Pole elekcyjne wytyczane było w kształcie prostokąta obwarowywanego tradycyjnie okopami i rowem, które każdorazowo plantowano po zakończeniu sejmu.

W miejscu drewniano-ziemnego grodu książęcego na początku XV wieku powstała murowana rezydencja księcia, która z czasem przekształciła się w rezydencję królewską.

Zamek królewski nie był własnością króla, lecz własnością państwa, co było ewenementem. Król jedynie miał tu swoją siedzibę i to różniło zamek warszawski od innych zamków królewskich na świecie. Dlatego też poprawnie nazywany był Zamkiem Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej.

W zamku król miał swoją oficjalną rezydencję, ale jednocześnie tu mieścił się i obradował Sejm Rzeczpospolitej, a także pracowały urzędy koronne.

Zamek królewski, jako siedziba królów Polski i ośrodek władzy, był centralną budowlą w Warszawie. Wyznaczał miary i kierunki rozbudowy miasta. Od niego zaczęła się rozbudowa trzeciej Warszawy – Warszawy Koronnej, konkurencyjnej do istniejących mieszczańskich miasteczek Warszawy Starej i Nowej. To z niej wykształciła się współczesna metropolia. Spod zamku rozchodziły się, zachowane do dziś w układzie ulic, trzy główne trakty: królewski na południe, senatorski na zachód (kierunek na pole elekcyjne na Wielkiej Woli) i trakt zakroczymski na północ.

Tu, na polach Olszynki Grochowskiej w okresie krwawych walk powstania listopadowego o Warszawę, jeden z uczestników powstania – Wojciech Jastrzębowski sformułował projekt pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy jako jednej republiki bez wewnętrznych granic. Projekt konstytucji „O wiecznym pokoju między narodami” składał się z 77 artykułów. W jednym z nich Jastrzębowski napisał: „ wszystkie narody europejskie mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw, wszyscy monarchowie maja być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie tytułować się inaczej tylko ojcami narodów”.

Pałac Prezydencki (dawniej Koniecpolskich, Radziwiłłów, Namiestnikowski, Urzędu Rady Ministrów) - obecnie siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie przedpowstaniowym (do 1831 roku) siedziba Rządu Królestwa Polskiego, następnie Warszawskiego Rządu Gubernialnego, w latach II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej siedziba Urzędu Rady Ministrów.

W tym budynku w 1955 r. podpisano Układ Warszawski, a w 1989 r. prowadzone były negocjacje Okrągłego Stołu - umowy określającej warunki transformacji ustrojowej wprowadzającej demokrację w miejsce ustroju komunistycznego.

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej - zespół gmachów przy ul. Wiejskiej i Pięknej. W latach 1918-1939 siedziba Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, od 1952 roku Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, obecnie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce uchwalenia konstytucji z 1921, konstytucji 1935 r. konstytucji 1952r. oraz konstytucji z 1997 roku.


 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031