SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

Słowiński Park Narodowy

Już w 1993 r. M.Ostrowski we współpracy z zespołem fotogrametrów wykonał pierwszą w Polsce cyfrową ortofotomapę w barwach naturalnych. Była to fotomapa obszaru Słowińskiego Parku Narodowego. W ten sposób SPN jako pierwszy w kraju zdecydował się na wykonanie i jako pierwszy otrzymał nowoczesną fotomapę cyfrową - źródłowy dokument środowiska i narzędzie pracy. Dzięki niej posiada najstarszą lotniczą dokumentację środowiska przyrodniczego całego obszaru w barwach naturalnych służącą jak historyczny punkt odniesienia do analizy przekształceń. Do niej można odnosić wszelkie współczesne dane i określać - w najdłuższym ze wszystkich obszarów chronionych przedziale czasowym - zmiany oraz trendy, a jest to obszar o niezwykłej dynamice.

Na stronie: "Teledetekcyjna analiza środowiska przyrodniczego obszarów chronionych" znaleźć można, jako jeden z przykładów analizy i interpretacji zdjęć lotniczych, animację obrazującą ruch wydm SPN w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.

Parkowi temu zostało też poświęcone m.in. opracowanie "Słowiński Park Narodowy", napisane wspólnie z prof. Ewą Symonides. Opracowanie to jest wynikiem doświadczeń, jakie oboje autorzy-naukowcy wynieśli z Parku, ale zarazem wyrazem fascynacji przyrodą i krajobrazami tego rejonu. Album ten zawiera dołączoną w dużym formacie pierwszą w historii parków opublikowaną analogową fotomapę lotniczą.

SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031