SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO
Wielka przebudowa miasta, która dokonuje się zarówno w przestrzeni publicznej, jak i, co równie ważne, w mentalności społeczeństwa, zaczęła się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a przyspieszyła decyzją o przyznaniu organizacji mistrzostw Europy. Mieszkańcy, widząc wyraźnie określony cel i sens działań, akceptują wszelkie codzienne uciążliwości wynikające z przebudowy miasta łącznie z gigantycznymi korkami komunikacyjnymi. Warszawa zmienia się i pięknieje z tygodnia na tydzień. Znane od lat miejsca zmieniają się tak szybko i tak bardzo, że trzeba uczyć się ich od początku. Modne stały się weekendowe spacery warszawiaków po Warszawie, pozwalające śledzić zmiany, a jednocześnie utrwalać w pamięci tę odchodzącą.

Rozwojowi miasta służy Strategia Rozwoju Warszawy. Jest to dokument perspektywiczny, opisujący cele i kierunki przekształceń miasta do 2020 roku. W październiku 2006 roku Rada Miasta przyjęła kolejny bardzo ważny dokument - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - określające politykę zagospodarowania przestrzennego i zawierające wytyczne do sporządzania lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie obowiązuje obecnie ponad sto takich planów, pozwalających na jednoznaczne wydawanie dyspozycji przy pozwoleniach na budowę i wciąż sporządzane są nowe. Wszystkie te dokumenty powstawały w oparciu o starannie przeprowadzane analizy stanu istniejącego, w których istotnym elementem były różnego typu zdjęcia lotnicze. Wykonane pionowo obrazy satelitarne i zdjęcia fotogrametryczne w skali 1:11000 pozwalają tworzyć fotomapy. Inne, wykonywane z ukosa, pozwalają tworzyć obrazy perspektywiczne zgodne z fizjologicznym postrzeganiem i percepcją przestrzeni przez człowieka.

Ciekawe było przygotowywanie dokumentacji dla rewitalizacji fragmentu Traktu Królewskiego czyli Krakowskiego Przedmieścia - jednej z najważniejszych ulic stolicy. Władze miasta potrzebowały detalicznych wizualizacji do szczegółowego projektu. W przypadku tak bogatej historycznie przestrzeni powszechnie stosowane wizualizacje komputerowe nie wchodziły w grę. Punktem wyjścia do namalowania akwarel obrazujących projekty zagospodarowania były zdjęcia z powietrza, ale z niskiego pułapu, pozwalające dostrzec wiele szczegółów architektonicznych. W pobliżu – na obszarze historycznej Warszawy - nie ma jednak żadnych wysokich budynków. Do wykonania zdjęć użyto zatem modelu samolotu zdalnie sterowanego.

Przykład wykorzystania obrazów lotniczych w projektowaniu Traktu Królewskiego przedstawiają dwa poniższe obrazy: zdjęcie lotnicze stanu istniejącego i wykonany na jego podstawie projekt.

 
© 2022 SAMPER / SCI-ART