SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Tematyczne panoramy Warszawy

Tematyczne panoramy Warszawy są jednym z trzech autonomicznych programów autorskich, których twórcą jest dr Marek Ostrowski:

1. zrealizowany już projekt Panorama Warszawy

2. realizowany obecnie program "Tematyczne Panoramy Warszawy" - sesje naukowe zapoczątkowujące tworzenie obrazowej bazy danych łączącej warstwy tematyczne z przestrzenią geograficzną i czasem

3. Program "Forum Warszawskie" w fazie realizacji - tworzenie dydaktycznej i naukowej struktury międzyuczelnianej

.

Interdyscyplinarny program autorski PANORAMY WARSZAWY o charakterze naukowym, edukacyjnym i społecznym, jest budowaniem obrazowej bazy danych (wszelkie obiekty materialne oraz instytucjonalne i ich cechy, treść dokumentów, życiorysy, zdarzenia historyczne, procesy, etc. ) w powiązaniu z przestrzenią i analizowanych w relacjach m.in. czasowych. Baza danych łącząca obiekty, ich cechy oraz lokalizacje z dokładnością do kilkunastu metrów, jednocześnie w powiązaniu z przestrzenią czasową (z dokładnością do jednego roku począwszy od końca XII wieku, a w każdym roku bieżącym z dokładnością do jednego dnia) tworzona jest wstępnie dla m.st. Warszawy.

Logo Programów stanowi Panorama Warszawy, jeden z największych na świecie obrazów przestrzeni miejskiej.

Program TEMATYCZNE PANORAMY WARSZAWY - OBRAZOWA BAZA DANYCH zakłada sukcesywne dobudowywanie poszczególnych warstw tematycznych nakładanych na przestrzeń geograficzną. Przestrzeń ta wyrażana będzie w postaci planów i map, fotoplanów, zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz w przyszłości wirtualnych modeli 3D. Efektem pracy będzie baza danych o przestrzeni miasta, która sukcesywnie wdrażana do życia publicznego będzie pełnić rolę nowoczesnego wielodyscyplinarnego przewodnika po historii miasta, metodach poznawczych oraz po jego merytorycznych strukturach zagadnieniowych zawartych w poszczególnych warstwach tematycznych.

Podczas wykładu w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim w styczniu 2002 r. dr Ostrowski przedstawił publicznie po raz pierwszy ideę pomysłu, przykładowe fragmenty gotowych opracowań z wykorzystaniem zdjęć lotniczych oraz skierował do wszystkich zaproszenie do włączenia się w rozbudowywanie treści panoram tematycznych o kolejne informacje. Efektem jest, nie mający precedensu, ciąg 17 interdyscyplinarnych sesji naukowych i ich zakres. Program sesji jest dostępny i uaktualniany on-line z tygodniowym wyprzedzeniem. Poszczególne sesje będą odbywały się w wybranych aulach i salach na terenie miasta od lutego do czerwca 2003. W przypadku zainteresowania programem przygotowywane jest następnych 20 sesji na kolejne pięć miesięcy w sezonie 2003/2004 r.

Każda z sesji naukowych lub spotkań ma rozbudowaną postać kolejnych faz prezentacji.

W każdą środę o godz. 18tej rozpoczynać się będą kilkureferatowe wykłady z jednoczesną prezentacją multumedialną. Planowane są również sesje w dodatkowych terminach: w dniu 22 marca (pierwszy dzień wiosny) oraz w dniu 3 maja - Święta Konstytucji. Niektóre z wykładów połączone będą z jednoczesną prezentacją koncertową

Następnego dnia po sesjach będą ukazywać się relacje z sesji w postaci prasowych, radiowych i telewizyjnych komentarzy dziennikarskich poszerzając w ten sposób zakres wykładu. Materiał z przedstawiony podczas wykładu, a także cel wykładu i prezentowane w wielu przypadkach przesłania, poddawane będą społecznej analizie, ocenie i weryfikacji. Należy tu podkreślić objęcie patronatu medialnego i udział Gazety Wyborczej we współrealizacji Programu PANORAM WARSZAWY.

W każdy czwartek - dobę po wykładzie - o godz. 18 dokonywać się będzie kolejny etap każdej z sesji. Uaktywniana będzie strona internetowa umożliwiająca przedstawienie materiałów z danego zagadnienia w znacznie szerszym zakresie niż jest to możliwe podczas wykładu. W tym celu autor Programu uruchomi osobny portal VARSOVIA.PL .Sukcesywne otwieranie kolejnych warstw na stronach internetowych zwiększy dostępność dla znacznej liczby odbiorców z całego świata. Materiały internetowe bedą przygotowywane bowiem sukcesywnie również w wersji angielskojęzycznej.

Nad doborem materiałów i ich jakością czuwać będzie zespół wybitnych specjalistów w danej dziedzinie zaproszonych do współpracy przez dr. Ostrowskiego, pełniących jednocześnie rolę recenzentów merytorycznych i konsultantów. Prezentacje internetowe bedą ponadto stale weryfikowane przez szerokie grono internautów - mechanizm ten zapewni skutecznie jeszcze wyższy poziom, rzetelność i wiarygodność bazy danych PANORAM WARSZAWY - wszelkie uwagi będą uwzględniane na bieżąco. Zamieszczone informacje i publikacje naukowe na stronach internetowych moga być uzupełniane bądź liknowane przez kolejnych autorów, co pozwoli na dalsze poszerzenie zakresu bazy danych.

Ilość warstw tematycznych, formy i zakresy prezentacji są ograniczone jedynie inteligencją.

Zapraszam do współtworzenia nowych warstw tematycznych i uzupełniania dotychczasowych: samper@samper.pl

© 2024 SAMPER / SCI-ART