Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.


Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.
Pisklęta błotniaka stawowego.

Pisklęta błotniaka stawowego.


Stare Nida II, okolice Skowronna Górnego. Na obszarze województwa świętokrzyskiego znajdują się dwa zespoły parków krajobrazowych. Są to: Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich oraz Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich został utworzony w 1988 r. Pierwotnie w jego skład wchodziły następujące parki krajobrazowe: Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy, Sieradowicki Park Krajobrazowy, Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy, Jeleniowski Park Krajobrazowy. W 1996 r. do Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich dołączono Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy. Obecnie Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich zajmuje wraz z otulinami obszar 166398,8 ha, z czego na powierzchnię Parków przypada 79019 ha, a na powierzchnię otulin 87379,8 ha.

Stara Nida I k. Umianowic.

Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia został utworzony w 1986 r. W jego skład wchodzą: Nadnidziański Park Krajobrazowy, Szaniecki Park Krajobrazowy oraz Kozubowski Park Krajobrazowy. Ich powierzchnia wynosi wraz z otulinami 85598 ha, z czego Parki zajmują 40692 ha, a otuliny 44 906 ha.

Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe chronią wartości przyrodnicze i kulturowe ziemi kieleckiej. Na omawianym terenie jest wiele stanowisk archeologicznych i zabytków architektury. W granicach parków utworzono 38 rezerwatów przyrody o powierzchni 1538,4 ha. Ponadto znajdują się tu 132 pomniki przyrody, 88 z nich to pomniki przyrody ożywionej (drzewa), a 44 to pomniki przyrody nieożywionej (odsłonięcia geologiczne, skałki i urwiska skalne, rumowiska skalne, głazy narzutowe, ponory i dolinki krasowe, jaskinie gipsowe, źródła, szyby górnicze i hałdy poeksploatacyjne - pamiątki dawnego górnictwa). Jak zatem widać Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych stanowi istotny element ochrony przyrody nie tylko w woj. świętokrzyskim ale i w całej Polsce.
Informacje o autorze. Z. P. K. Gór Świętokrzyskich.
Z. P. K. Ponidzia.